Đề 002-TN THPT QG

Câu 6. Cho một ô tô chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S=\frac{1}{2}\left( {{t}^{4}}-3{{t}^{2}} \right)$, trong đó thời gian t tính bằng giây $\left( s \right)$ và quãng đường S được tính bằng mét $\left( m \right)$. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm $t=4s$ bằng

   A. 280m/s.                        

B. 232m/s.                        

C. 140m/s.                        

D. 116m/s.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t là $v\left( t \right)={S}’=\frac{1}{2}{{\left( {{t}^{4}}-3{{t}^{2}} \right)}^{/}}=2{{t}^{3}}-3t$.

Do đó $v\left( 4 \right)={{2.4}^{3}}-3.4=116m/s$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!