Đề 002-TN THPT QG

Câu 8. Cho $\int\limits_{0}^{1}{\left[ f\left( x \right)-2g\left( x \right) \right]dx}=12$ và $\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)dx}=5$, khi đó $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}$ bằng

A. $-2$.                            

B. 12.                               

C. 22.                               

D. 2.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án C

Ta có $\int\limits_{0}^{1}{\left[ f\left( x \right)-2g\left( x \right) \right]dx}=\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}-2\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)dx}$

$\Rightarrow \int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}=\int\limits_{0}^{1}{\left[ f\left( x \right)-2g\left( x \right) \right]dx}+2\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)dx}=12+2.5=22$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!