Đề 003-TN THPT QG

Câu 2.     Cho cấp số nhân $\left( {{u}_{n}} \right)$ với ${{u}_{1}}=-4$ và công bội $q=5$ . Tính ${{u}_{4}}$

A.${{u}_{4}}=600$.       

B. ${{u}_{4}}=-500$.

C. ${{u}_{4}}=200$.            

D. ${{u}_{4}}=800$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức tính số hạng tổng quát của cấp số nhân ta có: ${{u}_{4}}={{u}_{1}}.{{q}^{3}}=(-4){{.5}^{3}}=-500$.

Vậy ${{u}_{4}}=-500$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!