Đề 003-TN THPT QG

Câu 20.   Cho hai số phức ${{z}_{1}}=2+5i$, ${{z}_{2}}=4-3i$.    Phần ảo của số phức ${{z}_{1}}-{{z}_{2}}$ là

A. $2$ .                           

B. $8i$.                         

C. $8$.                         

D. $-2$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Ta có ${{z}_{1}}-{{z}_{2}}=2+5i-\left( 4-3i \right)=-2+8i$ Vậy phần ảo của số phức  ${{z}_{1}}-{{z}_{2}}$ là $8$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!