Đề 003-TN THPT QG

Câu 22.   Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M\left( 2020\,;-2021\,;\,2020 \right)$ qua trục $Ox$ có tọa độ là

A. $N\left( 2020\,;2021\,;2020 \right)$.                 

B. $N\left( 2020\,;2021\,;-2020 \right)$.

C. $N\left( -2020\,;2021\,;-2020 \right)$.               

D. $N\left( 2020\,;0\,;0 \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn B

            Gọi $N\left( x;y;z \right)$là điểm đối xứng với điểm $M\left( 2020;-2021;2020 \right)$ qua trục $Ox$.

            Theo phép đối xứng trục$Ox$, ta có: $x=2020;y=-\left( -2021 \right)=2021$ và $z=-2020$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!