Đề 003-TN THPT QG

Câu 24.   Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left( Q \right):3x+15y+9z-7=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của $\left( Q \right)$?

A. $\overrightarrow{{{n}_{1}}}=\left( 3;5;0 \right)$.            

B. $\overrightarrow{{{n}_{2}}}=\left( 1;0;1 \right)$.                          

C. $\overrightarrow{{{n}_{3}}}=\left( 1;5;7 \right)$.                 

D. $\overrightarrow{{{n}_{4}}}=\left( 1;5;3 \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn D

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left( Q \right)$ là: $\overrightarrow{n}=\left( 3;15;9 \right)=3\left( 1;5;3 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!