Đề 003-TN THPT QG

Câu 31.   Tập nghiệm của bất phương trình ${{6.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{6.4}^{x}}\le 0$ là 

A. $\left[ \frac{2}{3};\frac{3}{2} \right]$.             

B. $\left[ -1;1 \right]$.  

C. $\left[ 0;1 \right]$

D. $\left( -1;\frac{3}{2} \right]$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn B

${{6.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{6.4}^{x}}\le 0$ $\Leftrightarrow 6.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2x}}-13.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}+6\le 0$

$\Leftrightarrow \frac{2}{3}\le {{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}\le \frac{3}{2}\Leftrightarrow -1\le x\le 1$ .

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!