Đề 003-TN THPT QG

Câu 36.   Gọi ${{z}_{0}}$ là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình  ${{z}^{2}}-2z+10=0$ . Môđun của số phức $2{{z}_{0}}-i$ bằng

A. $\sqrt{13}$.                

B. $\sqrt{19}$.             

C. $\sqrt{29}$.             

D.5.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Ta có ${{z}^{2}}-2z+10=0$ $\Leftrightarrow z=1\pm 3i$ $\Rightarrow {{z}_{0}}=1+3i$.

Do đó $2{{z}_{0}}-i$ = $2+5i$ $\Rightarrow \left| 2{{z}_{0}}-i \right|=\sqrt{29}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!