Đề 004-TN THPT QG

Câu 11. [Mức độ 1] Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. $3$.                           

B. $4$.                         

C. $2$.                         

D. $5$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án D

Ta thấy ${f}’\left( x \right)=0$ có các nghiệm là $x=-2;\,\,x=0;\,\,x=1;\,\,x=3;\,\,x=6$.

Mặt khác vì $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và ${f}’\left( x \right)$ đều đổi dấu khi đi qua các nghiệm đó nên hàm số đã cho có $5$điểm cực trị.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!