Đề 004-TN THPT QG

Câu 13. [Mức độ 1] Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[ -3;3 \right]$ bằng

A. $0$.                           

B. $8$.                         

C. $1$.                         

D. $3$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án B

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ -3;3 \right]$ bằng $f\left( 3 \right)=8$.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!