Đề 004-TN THPT QG

Câu 14. [Mức độ 1] Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{u}\left( 3;2;5 \right)$, $\overrightarrow{v}\left( 4;1;3 \right)$. Tọa độ của $\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}$ là

A. $\left( 1;-1;2 \right)$.                                     

B. $\left( 1;-1;-2 \right)$.       

C. $\left( -1;1;-2 \right)$.                          

D. $\left( -1;1;2 \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án D

Ta có $\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}=\left( 3-4;2-1;5-3 \right)$ $=\left( -1;1;2 \right)$.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!