Đề 004-TN THPT QG

Câu 17. [Mức độ 2] Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi phương trình $2f\left( x \right)=5$ có bao nhiêu nghiệm trên đoạn $\left[ -1;\,2 \right]$.

A. $4$.                           

B. $2$.                         

C. $3$.                         

D. $1$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án B

Ta có: $2f\left( x \right)=5\Leftrightarrow f\left( x \right)=\frac{5}{2}$.

Số nghiệm của phương trình $2f\left( x \right)=5$ trên đoạn $\left[ -1;\,2 \right]$ bằng số giao điểm của $y=f\left( x \right)$và $y=\frac{5}{2}$ trên đoạn $\left[ -1;\,2 \right]$.

Dựa vào đồ thị ta thấy số nghiệm của $2f\left( x \right)=5$ trên đoạn $\left[ -1;\,2 \right]$ bằng $2$.

Trờ lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!