Đề 004-TN THPT QG

Câu 24. [Mức độ 2] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a$, $O$ là tâm của mặt đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SO$ và $CD$ bằng

A. $\frac{a}{2}$.           

B. $a$.                         

C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.        

D. $\sqrt{2}a$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án A

Trong mặt phẳng $\left( ABCD \right)$ kẻ $OM\bot CD$.

Vì $S.ABCD$là chóp đều nên ta có $SO\bot \left( ABCD \right)\Rightarrow SO\bot OM$. Vậy $OM$là đoạn vuông góc chung của $SO$ và $CD$. Suy ra khoảng cách giữa hai đường thẳng $SO$ và $CD$ bằng $OM=\frac{a}{2}$.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!