Đề 004-TN THPT QG

Câu 26. [Mức độ 1] Họ các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{3}^{2x-1}}$ là

A. $\frac{{{9}^{x}}}{3}+C$.                               

B. $\frac{{{9}^{x}}}{3\ln 3}+C$.      

C. $\frac{{{9}^{x}}}{6\ln 3}+C$.                           

D. $\frac{{{9}^{x}}}{6}+C$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án C

Ta có $\int{{{3}^{2x-1}}\text{d}x}=\frac{{{3}^{2x-1}}}{2\ln 3}+C=\frac{{{9}^{x}}}{6\ln 3}+C$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!