Đề 004-TN THPT QG

Câu 27. [Mức độ 2] Cho hàm số $f\left( x \right)=\sqrt{3x+1}$. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ $x=1$ bằng

A. $\frac{3}{2}$.           

B. $\frac{3}{4}$.         

C. $\frac{1}{4}$.         

D. 2.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án B

Hàm số $f\left( x \right)=\sqrt{3x+1}$ có đạo hàm là ${f}’\left( x \right)=\frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$.

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ $x=1$ là $k={f}’\left( 1 \right)=\frac{3}{4}$.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!