Đề 004-TN THPT QG

Câu 2. [Mức độ 1] Biết $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}=\frac{1}{3}$ và $\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)\text{d}x}=\frac{4}{3}$. Khi đó $\int\limits_{0}^{1}{\left( g\left( x \right)-f\left( x \right) \right)\text{d}x}$ bằng

A. $-\frac{5}{3}$.          

B. $\frac{5}{3}$.         

C. $-1$.                        

D. $1$.

Hướng dẫn và Lời giải

Ta có: $\int\limits_{0}^{1}{\left( g\left( x \right)-f\left( x \right) \right)\text{d}x}=\int\limits_{0}^{1}{g\left( x \right)\text{d}x}-\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}$$=\frac{4}{3}-\frac{1}{3}=1$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!