Đề 004-TN THPT QG

Câu 7. [Bậc 1] Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau

A. $\left( -\frac{\pi }{2};0 \right)$.                    

B. $\left( \pi ;\frac{3\pi }{2} \right)$.

C. $\left( \frac{\pi }{4};\frac{3\pi }{4} \right)$.                

D. $\left( \frac{\pi }{2};\pi  \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Hàm số $y=\sin x$ đồng biến từ $\left( -\frac{\pi }{2};0 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!