Đề 004-TN THPT QG

Câu 9. [Mức độ 1] Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\,\,sin3x$ là

A. $-\frac{1}{3}\cos 3x+C$.                               

B. $-\cos 3x+C$.         

C. $\cos 3x+C$.        

D. $\frac{1}{3}\cos 3x+C$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án A

Ta có: $\int{\sin 3xdx}\,=\,-\frac{1}{3}\cos 3x+C$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!