Đề 004-TN THPTQG

Câu 6. [Mức độ 1] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta $ đi qua điểm $A\left( -1;-1;1 \right)$ và nhận $\overrightarrow{u}=\left( 1;2;3 \right)$làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{3}$.                                                

B. $\frac{x+1}{-1}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z+3}{1}$.

C. $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{3}$.                                               

D. $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{1}$.

Hướng dẫn và Lời giải

Đường thẳng $\Delta $ đi qua điểm $A\left( -1;-1;1 \right)$ và nhận $\overrightarrow{u}=\left( 1;2;3 \right)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là: $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{3}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!