Đề 005-TN THPT QG

Câu 2.[Mức độ 1] Cho hàm số $f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

                 Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng?

A.$1$.                            

B. $3$.                         

C. $-8$.                        

D.$5$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án D

Từ BBT ta có giá trị cực tiểu của hàm số $y=f\left( 3 \right)=5$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!