Đề 005-TN THPT QG

Câu 1.      [Mức độ 1]  Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{\left( z-3 \right)}^{2}}=16$. Tọa độ tâm của $\left( S \right)$ là?

A.$\left( -1;2;-3 \right)$.                                    

B.$\left( -1;-2;-3 \right)$.       

C.$\left( 1;-2;3 \right)$.                      

D.$\left( 1;2;3 \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án C

Tâm cầu $I\left( 1;-2;3 \right)$.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!