KIỂM TRA TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN-HINH HOC 12

/10
0

Bắt đầu tính giờ làm bài!

Hết giờ làm bài!


Kiểm tra Giữa kỳ 2- Tọa độ trong không gian-HINH HOC 12

1 / 10

1. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y+4z-7=0$. Tọa độ tâm và bán kính của $\left( S \right)$ là

2 / 10

2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A\left( 2;4;\,1 \right)$, $B\left( -8;\,2;\,1 \right)$. Phương trình mặt cầu đường kính $AB$ là

3 / 10

3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A\left( 1;2;-1 \right)$, $B\left( 2;-1;3 \right)$, $C\left( -2;3;3 \right)$. Điểm $M\left( a;b;c \right)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MC}$. Khi đó $P={{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}$ có giá trị bằng

4 / 10

4. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1\ ;\ 0\ ;\ 0),B(0\ ;\ 3\ ;\ 0),C(0\ ;\ 0\ ;\ 2)$có phương trình là

5 / 10

5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( 1\,;\,2\,;\,-3 \right)$ và $B\left( 3\,;\,1;\,0 \right)$. Phương trình mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ đi qua điểm $A\left( 1\,;\,2\,;\,-3 \right)$ và có véc tơ pháp tuyến $\overrightarrow{AB}$ là

6 / 10

6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;\,1;\,2)$ và $B(-2;5;-4)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng $AB$ có phương trình là

7 / 10

7. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M\left( -3;3;4 \right)$ đến mặt phẳng $\left( \alpha \right):2x-2y-z-2=0$ bằng

8 / 10

8. Trong không gian $Oxyz,$ cho $\overrightarrow{u}=-\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-3\overrightarrow{k}\,.$ Tọa độ của $\overrightarrow{u}$ là:

9 / 10

9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left( \alpha \right):x+y+2z+2=0$. Mặt phẳng nào dưới đây song song với mặt phẳng $\left( \alpha \right)$?

10 / 10

10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A\left( 1;\,2;\,-3 \right)$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A$ trên trục $Oy$ là điểm nào dưới đây?

Your score is

The average score is 0%

0%

Chúc các em học tốt!


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!