Bài kiểm tra gồm các câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi gồm 4 phương án trả lời và một phương án đúng. Hãy thử sức!

Bắt đầu

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\overrightarrow{b}$ thỏa mãn $\left| \overrightarrow{a} \right|=3,$ $\left| \overrightarrow{b} \right|=2$ và $\vec{a}.\vec{b}=-3.$ Xác định góc $\alpha $ giữa hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}.$

Correct! Wrong!

Cho tam giác đều $ABC$ có cạnh bằng $a.$ Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}.$

Correct! Wrong!

Gọi $G$ là trọng tâm tam giác đều $ABC$ có cạnh bằng $a$. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Correct! Wrong!

Cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ và có $AB=AC=a.$ Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}.$

Correct! Wrong!

Cho tam giác $ABC$ có $BC=a,\,\text{ }CA=b,\text{ }AB=c.$ Tính $P=\left( \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC} \right).\overrightarrow{BC}.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho ba điểm $A\left( 3;-1 \right),\text{ }B\left( 2;10 \right),\text{ }C\left( -4;2 \right).$ Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai vectơ $\overrightarrow{a}=4\overrightarrow{i}+6\overrightarrow{j}$ và $\overrightarrow{b}=3\overrightarrow{i}-7\overrightarrow{j}.$ Tính tích vô hướng $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai vectơ $\overrightarrow{a}=\left( -3;2 \right)$ và $\overrightarrow{b}=\left( -1;-7 \right).$ Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{c}$ biết $\overrightarrow{c}.\overrightarrow{a}=9$ và $\overrightarrow{c}.\overrightarrow{b}=-20.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho ba vectơ $\overrightarrow{a}=\left( 1;2 \right),\text{ }\overrightarrow{b}=\left( 4;3 \right)$ và $\overrightarrow{c}=\left( 2;3 \right).$ Tính $P=\overrightarrow{a}.\left( \overrightarrow{b}+\overrightarrow{c} \right).$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai vectơ $\overrightarrow{a}=\left( -1;1 \right)$ và $\overrightarrow{b}=\left( 2;0 \right)$. Tính cosin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho ba điểm $A\left( 1;2 \right),\text{ }B\left( -1;1 \right)$ và $C\left( 5;-1 \right)$. Tính cosin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho tam giác $ABC$ có $A\left( 6;0 \right),\text{ }B\left( 3;1 \right)$ và $C\left( -1;-1 \right)$. Tính số đo góc $B$ của tam giác đã cho.

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho bốn điểm $A\left( -8;0 \right),\text{ }B\left( 0;4 \right),\text{ }C\left( 2;0 \right)$ và $D\left( -3;-5 \right).$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho hai vectơ $\overrightarrow{u}=\left( 4;1 \right)$ và $\overrightarrow{v}=\left( 1;4 \right).$ Tìm $m$ để vectơ $\overrightarrow{a}=m.\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ tạo với vectơ $\overrightarrow{b}=\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j}$ một góc ${{45}^{0}}.$

Correct! Wrong!

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$ cho tam giác $ABC$ có $A\left( 1;4 \right),\text{ }B\left( 3;2 \right),\text{ }C\left( 5;4 \right)$. Tính chu vi $P$ của tam giác đã cho.

Correct! Wrong!

Tam giác ABC có a =13, b=14, c=15. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu?

Correct! Wrong!

một tam giác có các cạnh lần lượt là 26, 28, 30. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác bằng?

Correct! Wrong!

Một tam giác có các cạnh lần lượt là 52, 56, 60. bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng?

Correct! Wrong!

Để tính khoảng cách từ đảo đến đất liền, người ta đã thực hiện đo đạc như hình vẽ. Hãy cho biết khoảng cách đó bằng bao nhiêu?

Correct! Wrong!

Để đo được chiều cao của tháp chàm Ninh Thuận, người ta đã thực hiện đo đạc và được số liệu cho như hình vẽ. Hỏi chiều cao của tháp chàm Ninh Thuận bằng bao nhiêu mét?

Correct! Wrong!

Kim tự tháp là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Để tính được chiều cao gần đúng của Kim tự tháp, người ta làm như sau: đầu tiên cắm 1 cây cọc cao 1(m) vuông góc với mặt đất và đo được bóng cọc trên mặt đất là 1,5(m) và khi đó chiều dài bóng Kim tự tháp trên mặt đất là 208,2(m). Hỏi Kim tự tháp cao bao nhiêu mét ? (xem hình vẽ)

Correct! Wrong!

Một người đo chiều cao của một cây cao nhờ một cột chôn xuống đất cọc cao 2(m) và được đặt cách xa cây 15(m). Sau đó, người này lùi ra xa cọc 0.8(m) thì nhìn thấy đầu cọc và ngọn cây nằm trên một đường thẳng. Tính chiều cao cây, biết rằng khoảng cách từ chân tới mắt người đó là 1.6(m).

Correct! Wrong!

Người ta có thể đo chiều rộng của khúc sông AB mà không cần phải sang bờ bên kia. Các số liệu cho như trên hình vẽ. hãy tính khoảng cách AB biết a=5(m), a′=7(m) và h=2(m).

Correct! Wrong!

Tính chiều cao của cây trong hình vẽ, biết rằng người đo đứng cách cây 2, 25m và khoảng cách từ mắt người đo đến mặt đất là 1, 5m và góc nhìn $\widehat {ADC} = {90^0}$

Correct! Wrong!

Để đo chiều cao một tháp cao mà không thể leo lên đỉnh tháp, người ta thực hiện các phép đo đạc và được các số đo như hình vẽ. Hỏi chiều cao tháp bằng bao nhiêu?

Correct! Wrong!

Kết thúc bài kiểm tra.

Hẹn gặp lại!


0 Bình luận

Trả lời

Translate »
error: Content is protected !!