Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Dạng cơ bản

Dạng cơ bản: $\sqrt A \ge B$

Phương pháp: $\sqrt A \ge B \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{B < 0}\
{A \ge {B^2}}
\end{array}} \right.$

$\sqrt A \ge B \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{B < 0}\\ {A \ge {B^2}} \end{array}} \right.$

————————-

Download tài liệu:

PDF: tại đây.

Word: Tại đây.

————————–

Xem thêm:

———————-error: Content is protected !!