89: Phương pháp giải bất phương trình chứa ẩn dưới dấu GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Phương pháp giải bất phương trình chứa ẩn dưới dấu GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I. Lý thuyết và các kiến thức bổ sung 1. Định nghĩa: 2. Dấu nhị thức bậc nhất: f(x)=ax+b x -b/a f(x) a.f(x) < 0 0 a.f(x) > 0 3. Dấu tam thức bậc 2: $\mathbf{f}\left( Đọc tiếp…

error: Content is protected !!