61: Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Bất phương trình chứa ẩn dưới dấu Trị tuyệt đối Lý thuyết 1. Định nghĩa: $\begin{array}{l} \left| {f(x)} \right| > 0\\ \left| {f(x)} \right| \ge 0\\ \left| {f(x)} \right| < 0\\ \left| {f(x)} \right| \le 0 \end{array}$ 2. Dấu nhị thức bậc nhất: f(x)=ax+b x -b/a f(x) – 0 + Đọc tiếp…

error: Content is protected !!