151: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH I.Khái niệm phương trình 1.Phương trình một ẩn Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x)                    (1) trong đó f(x), g(x) là những biểu thức của x. ${x_0} \in R$ gọi là nghiệm của (1) nếu f(x0) = g(x0) Đọc tiếp…

error: Content is protected !!