316: Đề 003-TN THPT QG

Đề 003-TN THPT QG Câu 38.   Trong không gian $Oxyz$, hai mặt phẳng $\left( \alpha  \right):x+2y-2z+1=0$ và $\left( \beta  \right):2x+4y-4z-3=0$ chứa hai mặt của hình lập phương. Thể tích của khối lập phương đó là: A. $\frac{125}{8}$.          B. $\frac{5}{6}$.           C. $\frac{8}{125}$.        D. $\frac{125}{216}$. Hướng dẫn và Lời giải Chọn D Đọc tiếp…

error: Content is protected !!