385: Đề 005-TN THPT QG

Đề 005-TN THPT QG Câu 1.      [Mức độ 1]  Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{\left( z-3 \right)}^{2}}=16$. Tọa độ tâm của $\left( S \right)$ là? A.$\left( -1;2;-3 \right)$.                                     B.$\left( -1;-2;-3 \right)$.        C.$\left( 1;-2;3 \right)$.                       D.$\left( 1;2;3 \right)$. Hướng Đọc tiếp…

error: Content is protected !!