88: Phương pháp giải các phương trình chứa ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối

Phương pháp giải các phương trình chứa ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối I. Lý thuyết 1. Định nghĩa: 2. Dấu nhị thức bậc nhất: f(x)=ax+b x -b/a f(x) a.f(x)< 0 0 a.f(x)>0 3. Dấu tam thức bậc 2: $\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)=\text{ }\mathbf{a}{{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}}+\mathbf{bx}+\mathbf{c}$ $+)\Delta <0:af(x)>0;\forall x\in R$ $+)\Delta =0:af(x)>0;\forall Đọc tiếp…

error: Content is protected !!