100: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật đưa về phương trình tích

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đưa về phương trình tích Phương pháp Sử dụng  đẳng thức nhóm nhân tử chung. $u+v=1+uv\Leftrightarrow \left( u-1 \right)\left( v-1 \right)=0$ $au+bv=ab+vu\Leftrightarrow \left( u-b \right)\left( v-a \right)=0$ $\sqrt{ax+b}\pm \sqrt{cx+d}=\frac{\left( a-c \right)x+\left( b-d \right)}{m}$ ${{A}^{2}}={{B}^{2}}\Leftrightarrow (A-B)(A+B)=0$ ${a^3} Đọc tiếp…

error: Content is protected !!