Phượng hồng

103: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật sử dụng đạo hàm

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật sử dụng đạo hàm Phương pháp Quy tắc 1. Nếu $y=f(x)$ có đạo hàm cấp 1: $y’=f'(x)>0;\forall x\in D$ thì hàm số đồng biến trên D và đồ thị cắt 0x tại một điểm duy nhất Đọc tiếp…

error: Content is protected !!