158: Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức

Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức A. Nguyên lý 1. Nguyên lý đối lập Dạng tổng quát: $\left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}} \ge {\rm{M}}\\ {\rm{B}} \le {\rm{M}}\\ {\rm{A = B}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}}\\ {\rm{B}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}} \end{array} \right.$ Ví dụ minh họa Ví dụ 1. Đọc tiếp…

error: Content is protected !!