94: Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Dạng cơ bản

Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Dạng cơ bản Dạng cơ bản: $\sqrt A \ge B$ Phương pháp: $\sqrt A \ge B \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {B < 0}\ {A \ge {B^2}} \end{array}} \right.$ ————————- Download tài liệu: PDF: tại đây. Word: Tại đây. ————————– Đọc tiếp…

error: Content is protected !!