107: Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn

Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn I. Quy tắc xét dấu $\frac{{f(x)}}{{g(x)}}$ Xét dấu biểu thức: $h(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}}$. Trong đó: Ta gọi: Quy tắc dấu Bước 1. Xác định $\frac{a}{b}$. Bước 2. Tìm nghiệm tử: $f(x) = 0$. Bước 3. Tìm nghiệm Đọc tiếp…

error: Content is protected !!