159: Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung (Tích)

Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung Xu hướng trong đề thi đại học những năm gần đây việc giải phương trình lượng giác thường đưa về phương trình tích bằng cách sử dụng các công thức lượng giác, các phép biến đổi lượng giác, các kĩ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!