107: Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn

Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn I. Quy tắc xét dấu $\frac{{f(x)}}{{g(x)}}$ Xét dấu biểu thức: $h(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}}$. Trong đó: $f(x) = a{x^n} + {a_1}{x^{n – 1}} + … + {a_n};\forall n \in N$ . $ g(x) = {b}{x^n} + {b_1}{x^{n – Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!