Phượng hồng

103: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật sử dụng đạo hàm

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật sử dụng đạo hàm Phương pháp Quy tắc 1. Nếu $y=f(x)$ có đạo hàm cấp 1: $y’=f'(x)>0;\forall x\in D$ thì hàm số đồng biến trên D và đồ thị cắt 0x tại một điểm duy nhất Đọc tiếp…

101: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 1

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 1 Phương pháp Đặt $u=\alpha \left( x \right),v=\beta \left( x \right)$  và tìm mối quan hệ giữa $\alpha \left( x \right)$ và $\beta \left( x \right)$  từ Đọc tiếp…

100: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai-Kỹ thuật đưa về phương trình tích

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai Kỹ thuật đưa về phương trình tích Phương pháp Sử dụng  đẳng thức nhóm nhân tử chung. $u+v=1+uv\Leftrightarrow \left( u-1 \right)\left( v-1 \right)=0$ $au+bv=ab+vu\Leftrightarrow \left( u-b \right)\left( v-a \right)=0$ $\sqrt{ax+b}\pm \sqrt{cx+d}=\frac{\left( a-c \right)x+\left( b-d \right)}{m}$ ${{A}^{2}}={{B}^{2}}\Leftrightarrow (A-B)(A+B)=0$ ${a^3} Đọc tiếp…

99: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới căn bậc hai-Kỹ thuật đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ đại số giải được

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới căn bậc hai Kỹ thuật đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ đại số giải được Phương pháp Xuất phát từ một số hệ “đại số “ đẹp chúng ta có thể tạo ra được những phương trình vô tỉ mà khi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!