155: Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 2

II. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Dạng: $a{t^2} + bt + c = 0$, trong đó: a $\ne 0$;a,b,c $\in R$,t = {sin, cos, tan, cot }. Phương pháp: Đặt t = {sin, cos, tan, cot }. Ví dụ minh họa Giải các phương Đọc tiếp…

error: Content is protected !!