123: THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta \right)$CHO TRƯỚC..

THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha  \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha  \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta  \right)$CHO TRƯỚC.. A. Phương pháp Để xác định thiết diện trong trường hợp này ta sử dụng các tính chất sau: Khi $\left( \alpha  \right)\parallel \left( \beta  \right)$ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!