119: KIỂM TRA NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN TOÁN 10 CỦA HỌC SINH TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID-19

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẠI SỐ 10 GỒM 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài tiêu chuẩn là 45 phút. Mức tính điểm: 0,5 điểm/câu. Vượt qua bài kiểm tra khi các em vượt 7,0 điểm (70%). Danh sách học sinh tham gia sẽ được cập nhật Đọc tiếp…

error: Content is protected !!