Trắc nghiệm: Hai đường thẳng vuông góc

Câu 1:

Hai đường thẳng aa’ và bb’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi:

 • A. \(\widehat {aOb} = {90^o}\)
 • B. \(\widehat {aOb} > {90^o}\)
 • C. \(\widehat {aOb} <{90^o}\)
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2:

Khi đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD, ta kí hiệu:

 • A. \(AB\parallel C{\rm{D}}\)
 • B. \(AB= C{\rm{D}}\)
 • C. \(AB \equiv C{\rm{D}}\)
 • D. \(AB \bot C{\rm{D}}\)

Câu 3:

Chọn câu phát biểu đúng:

  • A. Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d cho trước
  • B. Cho trước một điểm O và một đường thẳng d. Có một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d
  • C. Cả A, B đều đúng
  • D. Chỉ có B đúng 

Câu 4:

Đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại M. Đường thẳng d là đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB khi nào?

  • A. \(d \bot AB\)
  • B. \(d \bot AB;\,\,MA = MB\)
  • C. \(d \bot AB;\,\,MA = 2MB\)
  • D. \(d \bot AB;\,\,MA + MB = AB\)

Câu 5:

Cho đoạn thẳng MN dài 6 cm. Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP=1cm, trên tia NM lấy điểm Q sao cho NQ=1cm. Khi đó:

  • A. MQ = NP
  • B. Đường trung trực của đoạn thẳng MN song song với đường trung trực của đoạn thẳng PQ
  • C. Đường trung trực của đoạn thẳng MN và đường trung trực của đoạn thẳng PQ trùng nhau
  • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6:

Cho đường thẳng d, một điểm A không thuộc đường thẳng d. Khi đó:

  • A. vẽ được một và chỉ một đường thẳng d’ qua A.
  • B. vẽ được một và chỉ một đường thẳng d’ vuông góc với d.
  • C. vẽ được vô số đường thẳng d’ qua A và vuông góc với d.
  • D. vẽ được một và chỉ một đường thẳng d’ qua A và cắt d.

Câu 7:

Câu trả lời nào đúng trong các câu sau:

  • A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng ấy
  • B. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó là đường trung trực của đoạn thẳng ấy
  • C. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy
  • D. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đưởng thẳng cắt đoạn thẳng ấy

Câu 8:

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b thì:

  • A. Hai góc đồng vị bằng nhau
  • B. Hai góc so le trong bằng nhau
  • C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
  • D. Tất cả đều sai

Câu 9:

Cho hình vẽ sau, hãy chọn câu sai trong các câu sau

  • A. CD là đường trung trực của AB
  • B. \(\Delta AOC = \Delta BOD\)
  • C. CD vuông góc với AB
  • D. \(\Delta BOC = \Delta AOC\)

Câu 10:

Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc có số đo là

  • A. 450
  • B. 600
  • C. 900
  • D. 1800

Câu 11:

Trong các câu sau, câu nào sai?

 • A. Có vô số đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
 • B.  Hai đường thẳng x và y vuông góc với nhau thì mỗi đường thẳng đó là đường phân giác của một góc bẹt.    
 • C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì chúng sẽ cắt nhau tại một điểm .
 • D. Một đoạn thẳng có duy nhất một đường  trung trực.

Câu 12:

Cho đường thẳng d, điểm O thuộc đường thẳng d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Chọn hình vẽ đúng trong số các hình vẽ dưới đây:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

Câu 13:

Cho đường thẳng a và một điểm A không thuộc a. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  • A. Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua A và vuông góc với a.  
  • B.  Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua A.
  • C.  Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a’ vuông góc với A.
  • D.  không vẽ được đường thẳng nào

Câu 14:

Cho \(\widehat {xOy} = {45^o}\).Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox chứa tia Oy vẽ tia Oz sao cho \(\widehat {yOz} = {90^o}\). Ot là tia đối của tia Ox.
Kết luận nào sau đây sai:

  • A.Tia Oz nằm giữa tia Ot và tia Oy.
  • B. Hai góc xOy và zOt là hai góc đối đỉnh
  • C. Đường thẳng Oz vuông góc với đường thẳng Oy.
  • D. \(\widehat {tOz} = {45^o}\)

Câu 15:

Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a. I và J lần lượt là trung điểm của BC và AD. Cho biết \(IJ = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\). Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là:

 • A. \(30^o\)
 • B. \(45^o\)
 • C. \(60^o\)
 • D. \(90^o\)
Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!