Bạn sẽ phải hoàn thành 25/40 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài 45 phút!

/25
134

Bắt đầu tính giờ làm bài!

Bắt đầu tính giờ làm bài!


Đề 235 - Kiểm tra 45- TNTHPT QG

1 / 25

1. Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ 0\,;\,1 \right]$ và $f\left( 1 \right)-f\left( 0 \right)=2$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{{f}'\left( x \right)\text{d}x}$.

2 / 25

2. Kết quả của tích phân $\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\left( 2x-1-\sin x \right)\text{d}x}$ được viết ở dạng $\pi \left( \frac{\pi }{a}-\frac{1}{b} \right)-1$ $a$, $b\in \mathbb{Z}$. Khẳng định nào sau đây là sai?

3 / 25

3. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A\left( 1;0;0 \right),B\left( 0;2;0 \right),C\left( 0;0;3 \right)$. Mặt phẳng nào dưới đây đi qua ba điểm $A,\text{ }B$ và $C$?

4 / 25

4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A\left( 2;4;\,1 \right)$, $B\left( -8;\,2;\,1 \right)$. Phương trình mặt cầu đường kính $AB$ là

5 / 25

5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[ 0;2 \right]$ và thỏa mãn $f(0)=f(2)=1$. Biết $\int\limits_{0}^{2}{{{e}^{x}}\left[ f(x)+f'(x) \right]dx}=a{{e}^{2}}+be+c$. Tính $P={{a}^{2021}}+{{b}^{2021}}+{{c}^{2021}}$.

6 / 25

6. Cho $\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)\text{d}x}=16$. Tính $\int\limits_{0}^{2}{f\left( 2x \right)\text{d}x}$

7 / 25

7. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1\ ;\ 0\ ;\ 0),B(0\ ;\ 3\ ;\ 0),C(0\ ;\ 0\ ;\ 2)$có phương trình là

8 / 25

8. Trong không gian $\text{O}xyz$, cho $\vec{a}=\left( 1\,;\,-2\,;\,0 \right)$, $\vec{b}=\left( -5\,;\,4\,;\,-1 \right)$. Tọa độ của vectơ $\vec{x}=2\vec{a}-\vec{b}$ bằng

9 / 25

9. Trong không gian $Oxyz,$ cho $\overrightarrow{u}=-\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-3\overrightarrow{k}\,.$ Tọa độ của $\overrightarrow{u}$ là:

10 / 25

10. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M\left( 2\,;\,-2\,;\,1 \right)$ trên mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ có tọa độ là

11 / 25

11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A\left( 1;2;-1 \right)$, $B\left( 2;-1;3 \right)$, $C\left( -2;3;3 \right)$. Điểm $M\left( a;b;c \right)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MC}$. Khi đó $P={{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}$ có giá trị bằng

12 / 25

12. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y+4z-7=0$. Tọa độ tâm và bán kính của $\left( S \right)$ là

13 / 25

13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A$\left( 1;-3;1 \right)$, B$\left( 3;0;-2 \right)$. Tính độ dài $AB$.

14 / 25

14. Tính khoảng cách từ điểm $\text{A}\left( -1;2;-4 \right)$ đến mặt phẳng (P): $x-y-2z+5=0$?

15 / 25

15. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M\left( -3;3;4 \right)$ đến mặt phẳng $\left( \alpha \right):2x-2y-z-2=0$ bằng

16 / 25

16. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $A\left( 2;\,-1;\,5 \right)$ và chứa trục $Ox$ có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{u}=\left( a;\,b;\,c \right)$. Khi đó tỉ số $\frac{b}{c}$ là

17 / 25

17. Hàm số $f\left( x \right)=\left( x-2 \right){{e}^{x}}$ có họ nguyên hàm là

18 / 25

18. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int\limits_{1}^{3}{f\left( x \right)\text{d}x=6}$. Giá trị của $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\cos x.f\left( 2\sin x+1 \right)\,\text{d}x}$ bằng:

19 / 25

19. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng của $M\left( 1;2;3 \right)$ qua mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ là

20 / 25

20. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 1;\,1;\,-2 \right)$ và $B\left( 2;\,2;\,1 \right)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

21 / 25

21. Biết $\int\limits_{0}^{1}{{{\text{e}}^{4x}}\text{d}x=\frac{{{\text{e}}^{a}}-1}{b}}$ với $a,\,b\,\in \mathbb{Z}\,;\,b\ne 0$. Tìm khẳng định đúng?

22 / 25

22. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ thỏa mãn $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)dx=7}$, $\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)dx=3}$. Tính $\int\limits_{2}^{3}{f\left( x \right)dx}$.

23 / 25

23. Tìm họ nguyên hàm $\int{{{\cos }^{2}}x\sin xdx}$ ta được kết quả là

24 / 25

24. Cho tích phân $I=\int\limits_{0}^{2\sqrt{2}}{\frac{{{x}^{3}}}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}}dx}$, nếu đặt $u={{x}^{2}}+1$ thì tích phân đã cho trở thành

25 / 25

25. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 0;1;1 \right)$ và $B\left( 1;2;3 \right)$. Viết phương trình của mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $A$ và vuông góc với đường thẳng $AB$.

Your score is

The average score is 41%

0%

Chúc các bạn học tốt!


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
Translate »
error: Content is protected !!