45: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lý thuyết hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số I. Sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tổng quát) 1. Tập xác định.   Tìm tập xác định của hàm số. 2. Sự biến thiên.    + Tính đạo Đọc tiếp…

error: Content is protected !!