134: Phép chiếu song song

Phép chiếu song song Lý thuyết 1. Phép chiếu song song Định nghĩa 1. Cho mặt phẳng (α) và một đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song với Δ cắt (α) tại điểm M′ xác định. Điểm M′ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phẳng (α) theo phương Δ. Mặt phẳng (α) được gọi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!