140: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng- p1

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng I. Lý thuyết 1. Định nghĩa: Nếu đường thẳng a vuông góc với (P) thì ta nói góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng 900 . Nếu đường thẳng a không vuông góc với (P) thì góc giữa đường thẳng Đọc tiếp…

error: Content is protected !!