389: Phương pháp giải toán trắc nghiệm GTLN-GTNN (Max-Min) của hàm số.

Phần 1. GTLN-GTNN của hàm số không tham số Dạng 1. Tìm Max-Min khi biết đồ thị hàm số Ví dụ 1. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -1;3 \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là Đọc tiếp…

388: Giải toán trắc nghiệm tìm cực trị của hàm số

Lý thuyết tìm cực trị của hàm số –Định lí cực trị $\centerdot $ Điều kiện cần (định lí 1): Nếu hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$ và đạt cực đại (hoặc cực tiểu) tại ${{x}_{\circ }}$ thì ${f}'({{x}_{\circ }})=0.$ $\centerdot $ Điều kiện đủ (định lí Đọc tiếp…

387: Giải toán trắc nghiệm Đồng biến- Nghịch biến của hàm số (ĐB-NB)

Phần 1. ĐB-NB của hàm số không chứa tham số Dạng 1. Tìm khoảng ĐB-NB của hàm số cho trước Dạng 1.1. Biết bảng biến thiên Ví dụ 1:  Cho hàm số $f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào Đọc tiếp…

45: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Lý thuyết hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số I. Sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tổng quát) 1. Tập xác định.   Tìm tập xác định của hàm số. 2. Sự biến thiên.    + Tính đạo Đọc tiếp…

44: Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số

Lý thuyết hàm số: Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số I. Tiệm cận 1. Định nghĩa tiệm cận ngang Đường thẳng \(y=y_0\) được gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\) nếu \(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}f\left(x\right)=y_0\) hoặc \(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}f\left(x\right)=y_0\)  2. Định nghĩa tiệm cận đứng Đường thẳng \(x=x_0\) Đọc tiếp…

43: Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTLN-GTNN)(Max-Min)

Lý thuyết hàm số: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTLN-GTNN). I. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Định nghĩa: Giả sử hàm số \(f\) xác định trên tập hợp D. Khi đó : •   $M = \mathop {Max}\limits_D f\left( x Đọc tiếp…

41: Khoảng đồng biến nghịch -biến của hàm số

Lý thuyết hàm số: Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số Định nghĩa: Cho \(f(x)\) là hàm số xác định trên K, K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.  • Hàm số \(f(x)\) gọi là đồng biến (hay tăng) trên K nếu ∀\(x_1,x_2\in K,\), \(x_1\) < \(x_2\) ⇒ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!