430: TRẮC NGHIỆM DẤU TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

TRẮC NGHIỆM DẤU TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Câu 1. [0D4-5.1-2] Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi $x<2$? A. ${{x}^{2}}-5x+6$.                             B. $16-{{x}^{2}}$. C. ${{x}^{2}}-2x+3$.                                D. $-{{x}^{2}}+5x-6$. Lời giải Chọn D Cách 1: Ta có $y={{x}^{2}}-5x+6=\left( x-2 \right)\left( x-3 \right)<0\Leftrightarrow 2

151: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH I.Khái niệm phương trình 1.Phương trình một ẩn Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x)                    (1) trong đó f(x), g(x) là những biểu thức của x. ${x_0} \in R$ gọi là nghiệm của (1) nếu f(x0) = g(x0) Đọc tiếp…

139: Điều kiện để tam thức bậc hai không đổi dấu

Điều kiện để tam thức bậc hai không đổi dấu 1. Tam thức bậc hai           ĐỊNH NGHĨA            Tam thức bậc hai ( đối với x) là biểu thức dạng ${a^2}x + bx + c$, trong đó $a, b, c$ là những số cho trước với $a \ne 0$           Nghiệm của Đọc tiếp…

118: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x,\,\,y$ có dạng tổng quát là           $ax+by\le c\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)$                                      $\left( ax+by<c;\,\,\,ax+by\ge c;\,\,\,ax+by>c \right)$ trong đó $a,\,\,b,\,\,c$ là những số thực đã cho, $a$ Đọc tiếp…

117: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.

Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác. 1. Phương pháp giải. Để chứng minh đẳng thức ta sử dụng các hệ thức cơ bản để biến đổi vế này thành vế kia, hai vế cùng bằng một vế hoặc Đọc tiếp…

109: Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai thường gặp (bất phương trình vô tỷ)

Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai thường gặp (bất phương trình vô tỷ) I. Bất phương trình vô tỷ thường gặp Dạng 1. $\sqrt[{2n + 1}]{{f(x)}} > \sqrt[{2n + 1}]{{g(x)}}$. Phương pháp $\sqrt[{2n + 1}]{{f(x)}} > \sqrt[{2n + 1}]{{g(x)}} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$ Đọc tiếp…