430: TRẮC NGHIỆM DẤU TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

TRẮC NGHIỆM DẤU TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Câu 1. Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi $x<2$? A. ${{x}^{2}}-5x+6$.                             B. $16-{{x}^{2}}$. C. ${{x}^{2}}-2x+3$.                              D. $-{{x}^{2}}+5x-6$. Lời giải Chọn D Cách 1: Ta có $y={{x}^{2}}-5x+6=\left( x-2 \right)\left( x-3 \right)<0\Leftrightarrow 2<x<3$(loại A ) $+y Đọc tiếp…