48: HÀM SỐ MŨ 

Hàm số mũ I. Định nghĩa và tính chất của hàm mũ a) Định nghĩa hàm mũ    Hàm số \(y=a^x\)  (a > 0, a \(\ne\) 1)được gọi là hàm số mũ cơ số a. b) Đạo hàm của hàm số mũ     \(\left(e^x\right)’=e^x\)       \(\left(a^x\right)’=a^x.\ln a\)     \(\left(a^u\right)’=u’.a^u.\ln a\) c) Tính Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!